Правна информация

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА „НЕКСКОМ – БЪЛГАРИЯ” ЕАД И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЧРЕЗ НЕЯ

 1. Настоящите правила уреждат взаимоотношенията на „НЕКСКОМ – БЪЛГАРИЯ” ЕАД (по-долу – НЕКСКОМ) и всяко лице (по-долу – ПОТРЕБИТЕЛ), което ползва Интернет страницата на НЕКСКОМ и/или услугите, предоставяни чрез нея. Осъществявайки достъп до Интернет страницата (по-долу – Страницата) на НЕКСКОМ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ  изразява съгласие с правилата и условията за нейното ползване.
 2. Съдържанието на Страницата, включително документи, материали,  разработки, рекламни съобщения, компилации и др. (по-долу – информация/материали), предназначени само за непосредствено аудио- и/или визуално възприемане, или за свободно или платено сваляне от ПОТРЕБИТЕЛ и записването им върху твърди и/или оптични дискове и други средства за еднократно или многократно запаметяване и съхраняване на информация в електронен вид, е обект на авторско право на НЕКСКОМ и се ползва с всички защитни механизми по смисъла на българския Закон за авторското право и сродните му права на територията на Република България и екстериториална защита по смисъла на международните споразумения, по които Република България е страна.
 3. Възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространяването или запаметяването на част или на цялото съдържание, независимо от формата, без предварителното разрешение на НЕКСКОМ (с изключение на предварително обявените информация/материали за свободно сваляне и запаметяване) се забранява, освен когато това се осъществява в съответствие с настоящите правила и/или целите, които поставя пред себе си съответното съдържание.
 4. НЕКСКОМ дава своето позволение на всеки ПОТРЕБИТЕЛ да преглежда Страницата като използва собствената или служебната си компютърна конфигурация и/или да отпечатва копия на извадки от Страницата само за лично ползване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, но не и правото да разпространява тази информация/материали, освен ако това е било позволено в писмен вид от НЕКСКОМ.
 5. Съществува възможност отделни информация/материали в Страницата да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в самите тях или указателни съобщения за достъп до тях.
 6. НЕКСКОМ разрешава използването на Страницата и съдържанието й само за лични, некомерсиални цели. Използване на информация/материали от Страницата за нуждите на средствата за масово осведомяване (без ограничения на вида медия), както и на информация/материали, които априори са били предназначени за разгласяване от НЕКСКОМ, се разрешава при спазване на изискването да се посочва източника на информация. Посочването на източника следва да се осъществява по подходящ и обичаен за съответния вид медия начин.
 7. Страницата и цялото нейно съдържание НЕКСКОМ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ единствено с цел удобство, като запазва за себе си правото да преразглежда Страницата си или да спира достъпа до нея по всяко време. НЕКСКОМ не поема отговорност относно обстоятелството, че страницата ще бъде непрекъснато на разположение на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ или че не е възможно появяването на грешки. НЕКСКОМ поема отговорност, че няма и не би могло да има грешки само по отношение на онези информация/материали на Страницата, които са поместени там вследствие изрично законово задължение, лицензионно задължение, регистрационно задължение или указание, препоръка или наложено задължение от страна на компетентен държавен орган в Република България или на Европейския съюз, който би имал приложима компетентност.
 8. При спазване на посоченото в предходната точка, НЕКСКОМ няма да носи отговорност във връзка с каквито и да било директни, косвени, случайни, специални или последващи щети, пропуснати ползи или прекъсване на бизнеса, произтичащи вследствие използването на или във връзка с невъзможност да бъде използван достъпа до Страницата, дори когато НЕКСКОМ е било уведомено относно потенциалната възможност от подобни щети. Във всички случаи, отговорността на НЕКСКОМ за щети, по смисъла на настоящата точка, следва да се приема ограничена до максималния размер на носене на такава отговорност, който действащото право в Република България и Европейския съюз предвижда към съответен момент.
 9. С цел улеснение НЕКСКОМ може да включва на Страницата си препратки към определени Интернет страници в Глобалната мрежа, които са собственост или се управляват независимо от трети страни (за настоящите правила). При осъществено свързване към такива Интернет страници, посредством препратки от Страницата, ПОТРЕЛИТЕЛЯТ трябва да разгледа и приеме правилата на всяка една конкретна страница (в случай че такова приемане се изисква), преди да я използва. Следва да се има предвид и да се знае от всеки ПОТРЕБИТЕЛ, че НЕКСКОМ няма контрол върху съдържанието на такива страници и не носи и няма да поеме каквато и да е отговорност във връзка с информация/материали, създадени и/или публикувани от третите страни, които се имат предвид в настоящата точка. Не на последно място, препратка към такава Интернет страница, непринадлежаща или неуправлявана от НЕКСКОМ не означава, че НЕКСКОМ одобрява продуктите или услугите, които се посочват в такива Интернет страници, нито че достъпа до или информацията придобита от такава Интернет страница е гарантирана срещу неоторизиран достъп до компютърната конфигурация на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 10. Чрез предоставяне от страна на ПОТРЕБИТЕЛ на информация/материали на сървърно устройство на НЕКСКОМ, посредством изпращането на електронна поща или чрез директен достъп и попълване на готови форми на Страницата, всеки ПОТРЕБИТЕЛ се съгласява, че:
 10.1. Предоставените информация/материали няма да съдържат каквито и да било елементи, които са незаконни или по някакви други причини не са подходящи за публикуване (неморални, осмиващи, опозоряващи и др.);
 10.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще положи дължимата грижа за проверката и отстраняването на компютърни вируси, други вредни или унищожителни компоненти, преди изпращането на информацията/материалите. С цел избягване на противоречие, под „дължима грижа” се разбира употребата на автоматично осъвременяваща се откъм компютърни дефиниции персонална или корпоративна антивирусна програма с признато ниво за защита, както и „защитна стена” (fire wall);
 10.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма да предприеме/ма искови претенции в бъдещ момент срещу НЕКСКОМ във връзка с доброволно и безплатно предоставените информация/материали, както и че ще обезщети НЕКСКОМ, в случай че трета страна реализира свои законни права и интереси срещу НЕКСКОМ по отношение на предоставените от ПОТРЕБИТЕЛЯ информация/материали.
 11. НЕКСКОМ не преглежда и няма правно основание да преглежда или редактира информация/материали, изпращани от ПОТРЕБИТЕЛИ, респективно – не поема отговорност във връзка с тяхното съдържание. НЕКСКОМ  предупреждава, че при основателни съмнения/жалби/молби на свои ПОТРЕБИТЕЛИ, забелязали смущаващи, обидни, неморални, осмиващи, опозоряващи и др. материали/информация и след проверка – установени такива, същите ще бъдат веднага и безкомпромисно отстранявани от Страницата.
 12. НЕКСКОМ и NEXCOM са регистрирани марки на „НЕКСКОМ – БЪЛГАРИЯ” ЕАД по смисъла на  българския Закон за марките и географските означения. Достъпът на ПОТРЕБИТЕЛ до Страницата не трябва да се интерпретира като придобиване, лишаване от право на възражение и пр., на каквито и да било лицензии, регистрации, свидетелства или права за използване на каквито и да било марки, присъстващи на Страницата, без предварителното писмено разрешение на НЕКСКОМ или от собственика им (в случай че той е трето лица по отношение на настоящите правила).
 13. НЕКСКОМ използва на Страницата онлайн форми за задаване на въпроси. Последните форми не са задължителни за попълване от никого. В случай че ПОТРЕБИТЕЛ желае да използва онлайн формите за задаване на въпроси, той по свое желание попълва онлайн форма, която за изпрати на НЕКСКОМ. По време на попълването от ПОТРЕБИТЕЛЯ се желае информация за обратен контакт с него. Получената информация се използва от НЕКСКОМ само и единствено с цел отправяне на обратен отговор до ПОТРЕБИТЕЛЯ на поставен въпрос.
 14. НЕКСКОМ използва дневник за достъп до Страницата си, които включват IP адреси, вид на използван от ПОТРЕБИТЕЛЯ Интернет браузър, ISP, страниците за извод и препоръки, вид на платформата, дата, час и брой на посещенията. Посочените данни се използват от НЕКСКОМ с оглед администриране, движението на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и получаване на информация за цялостна употреба на Страницата. Следва да бъде споделено, че IP адресите не са свързани с персонално идентифицираща информация.
 15. НЕКСКОМ организира чрез Страницата анкети и състезания. Участието в такива анкети и състезания е изцяло по желание на ПОТРЕБИТЕЛ и информацията, предоставена от последния на НЕКСКОМ. НЕКСКОМ администрира информацията, предоставена от ПОТРЕБИТЕЛ само с цел уведомяване по подходящ начин на спечелилите награди от анкетите и състезанията. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ на Страницата, участвал в подобна анкета или състезание, дава съгласието си информацията, станала достояние на НЕКСКОМ в резултат на тези анкети и състезания да може да се използва от последния с цел мониторинг на Страницата и подобряване познаваемостта й.
 16. В случаите предвидени на Страницата за изпращане на информация от нея на приятел, ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и се съгласява, че НЕКСКОМ има право да търси информация относно име и e-mail адрес на лицето, получаващо информацията.
 17. НЕКСКОМ има право да изпраща информация за услугите, предлагани от него, посредством онлайн информационен бюлетин, за който ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се абонират онлайн чрез попълване на e-mail. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ запазва правото си да се откаже от получаването на такава информация чрез заявяване на това с избиране на съответен линк за отписване. НЕКСКОМ потвърждава, че комуникира с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на Страницата чрез електронна поща с цел осведомяването на последните за услугите и нововъведенията си.
 18. Страницата съдържа форма за онлайн кандидатстване за работа в НЕКСКОМ, в която кандидатите самостоятелно и доброволно попълват данните си и тези на позицията, за която се кандидатства, както и друга необходима информация свързана с професионален опит и умения на кандидата. Информацията се администрира единствено с цел обратна връзка с подходящите за заемане на свободните позиции в дружеството ПОТРЕБИТЕЛИ, подали своите кандидатури.
 19. НЕКСКОМ запазва за себе си правото свободно да преценява дали и кога ще променя политиката си на информационна дискретност по повод ползването на Страницата. Всяка приложима промяна НЕКСКОМ ще публикува своевременно на Страницата, така че всеки ПОТРЕБИТЕЛ да може при полагане на дължимата грижа за собствените си права и интереси да се информира относно събирането, използването и разкриването на информация. Всяка информация предоставена от ПОТРЕБИТЕЛ, която би могла да се квалифицира като негови лични данни се предоставя доброволно, като той ще има право на избор дали би могло да се използват или не тези негови данни по новия обявен начин. НЕКСКОМ гарантира, че личната информация ще се използва само според правата и задълженията, спрямо които е събирана информацията.

 

WiMAX by Nexcom

Високоскоростен интернет с гарантирано качество, сигурност и надеждност на конкурентни цени
още

Телефон

Фиксирана телефонна услуга със собствени телефонни номера от Некском
още

VPN

Изграждане на виртуални частни мрежи за нуждите на вашия бизнес

още
member of